Oferta

Kompleksowa obsługa księgowa

Chcemy, aby osoby, które nam zaufają, były zadowolone ze współpracy z naszym biurem. Poznajemy potrzeby każdego z naszych klientów i specyfikę jego branży, analizujemy sytuację firmy i proponujemy optymalne rozwiązania. Reprezentujemy klienta przed właściwymi urzędami - urzędem skarbowym, ZUS-em lub GUS-em, przypominamy o ważnych terminach i gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę

 
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie kart podatkowych,
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • zakładanie planów kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności,
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • stała analiza kosztów i przychodów,
 • potwierdzenie sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne),
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS-u obowiązkowych sprawozdań,
 • bieżąca kontrola rozrachunków zleceniodawcy z kontrahentami.
 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie podatku dochodowego zatrudnionych osób oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji miesięcznych do urzędów skarbowych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS-em, w tym naliczanie składek, sporządzanie deklaracji i wysyłanie ich drogą elektroniczną,
 • przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywane pracowników z systemu ZUS.
 • zakładania działalności gospodarczej,
 • wyboru formy opodatkowania,
 • rejestracji działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczych,
 • rejestracji w ZUS-ie,
 • zakładania konta bankowego,
 • sporządzania wniosków kredytowych,
 • zakładania spółki cywilnej,
 • wpisu do KRS,
 • uzyskania zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS-u i US lub innych zaświadczeń z tych jednostek,
 • likwidacji działalności,
 • rozliczenia zwrotu VAT za materiały budowlane,
 • rozliczeń rocznych PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.